Sabina Przybyś

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskie-go Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzy-stwa Psychologicznego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym jako kierunek studiów wybrałam psychologię oraz certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzy-stwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 146) i Polskiego Towarzystwa Psychologicz-nego (certyfikat nr 335), po ukończonym czteroletnim całościowym szkoleniu z zakresu psychotera-pii w ramach Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyłam również 3-letnią absolwencką grupę superwizyjną prowadzoną przez dr Piotra Drozdowskiego – emerytowanego ordynatora Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ, przygotowującą do egzaminu certyfikacyjnego w dziedzinie psychoterapii. Uczestniczyłam także w seminarium z zakresu analizy snów w praktyce klinicznej. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale psychiatrii Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, na oddziałach Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psy-chiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie i Psychicznie Chorych „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijew-skiej w Radomiu, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu, na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, współpracując z Fundacją „Światło dla Życia” zajmującą się leczeniem zaburzeń jedzenia, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Neuropuls”. W Ma-zowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii obecnie zajmuję się leczeniem Pacjentów metodą psy-choterapii indywidualnej i grupowej oraz prowadzeniem superwizji szkoleniowych. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora psychoterapii.

Close Menu