Diagnoza autyzmu

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które charakteryzuje się trudnościami w relacjach społecznych i komunikacji, oraz powtarzalnymi i stereotypowymi zachowaniami. Autyzm często łączy się też z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością zmysłową.

Diagnoza autyzmu w Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii w Radomiu opiera się na protokole obserwacji objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule, wersja 2) . Test ten uznawany jest za jedno z najdokładniejszych narzędzi do diagnozowania pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz kluczowy element „złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie. ADOS – 2 pozwala także na ocenę zmian w funkcjonowaniu osoby z ASD, które zachodzą wraz z czasem lub w wyniku zastosowania określonej interwencji terapeutycznej/lekarskiej.

Narzędzie to obejmuje szereg prób mających na celu sprowokowanie osoby badanej do podjęcia określonych zachowań społecznych. Pozwala to na obserwację badanego podczas interakcji z badającym. Diagnosta ocenia następujące aspekty zachowania pacjenta:

  • język i komunikacja,
  • wzajemność w interakcjach społecznych,
  • zabawa/wyobraźnia,
  • zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania,
  • inne zachowania odbiegające od normy.

ADOS-2 to narzędzie, które może być stosowane u dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych. Uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

Wraz z ADOS-2 stosujemy Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja zrewidowana (ADI-R). Jest to poszerzony wywiad mający na celu zdobycie informacji niezbędnych do postawienia bądź wykluczenia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu. ADI-R, podobnie jak ADOS-2, jest narzędziem powszechnie stosowanym na świecie i uznawanym za element złotego standardu w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wywiad ADI-R dotyczy głównie trzech obszarów funkcjonowania: języka/komunikowania się, interakcji społecznych opartych na wzajemności oraz sztywnych, powtarzających się i stereotypowych wzorców zachowania i zainteresowań.

W procesie diagnozy używamy również Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS®.

Poza zastosowaniem wyżej wymienionych narzędzi, proces diagnozy uwzględnia także zlecenie dodatkowych badań (np. słuchu), zapoznanie się z opiniami ze szkoły, filmikami z naturalnego funkcjonowania w domu, konsultacje z pediatrą itp.

Diagnoza spektrum autyzmu to proces na tyle poważny i złożony, że wymaga udziału interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. W Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii w Radomiu taką diagnozą zajmuje się 3 – osobowy zespół, w skład którego wchodzą: psycholog, pedagog oraz lekarz specjalista psychiatra.


Close Menu