Polityka prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, Mazowiecka Klinika Psychoterapii i Psychiatrii przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym, tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w placówce zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Mazowiecka Klinika Psychoterapii i Psychiatrii dokłada także wszelkich starań, aby jej podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Kliniki.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Kliniki Psychoterapii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– ul. Zielona 48, 26-600 Radom

– tel. 530-214-225

– adres e-mail: urszula_przybys@o2.pl

lub

Dorota Przybyś, Sabina Przybyś, Urszula Przybyś – Latarska prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Spółka cywilna KADOR Dorota Przybyś, Sabina Przybyś, Urszula Przybyś – Latarska

– ul. Zielona 29, 26-600 Radom

– tel. 783 655 753 lub tel. 669 555 755

RODZAJ I KATEGORIE DANYCH

W zależności od celu i
podstawy prawnej przetwarzania Mazowiecka Klinika Psychoterapii i
Psychiatrii
może zbierać i przetwarzać m.in. następujące
dane: 

 1. dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, obywatelstwo, seria i numer dowodu osobistego, data urodzenia, adres zameldowania, adres zamieszkania, oznaczenie płci, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania; jeżeli pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; informacja o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach szczególnych;

 2. dane kontaktowe takie jak: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail;

 3. dane zbierane i przetwarzane w celu postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia;

 4. dane potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych: data i numer wystawienia, imiona i nazwisko lub nazwę podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj usługi), zakres wykonywanych usług;

 5. NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego;

 6. wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, umiejętności, referencje, wizerunek, inne informacje dobrowolnie ujawnione w dokumentach aplikacyjnych i podczas prowadzonego postępowania rekrutacyjnego

W przypadku pacjentów, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Mazowiecką Klinikę Psychoterapii i Psychiatrii dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty oraz odmową udzielenia świadczenia medycznego. Podanie danych kontaktowych ułatwia komunikację z pacjentem (potwierdzenie, odwołanie wizyty).

W przypadku wysyłki powiadomień o aktualnej ofercie oraz informacji o treściach marketingowych oraz handlowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów marketingowych.

W przypadku zakupu produktu, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne np. do wystawienia faktury.

W celu zapisu i uczestnictwa w prowadzonych przez Mazowiecką Klinikę Psychoterapii i Psychiatrii szkoleniach, w celu komunikacji oraz wydania ewentualnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

W przypadku kontrahentów, podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w przypadku osób współpracujących oraz w przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podanie danych wymaganych zamieszczonych w formularzu kontaktowym jest niezbędne do przesłania wiadomości. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Odnośnie usług medycznych świadczonych przez Mazowiecką Klinikę Psychoterapii i Psychiatrii

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przetwarzana danych

Rejestracja Pacjenta, realizacja umowy na świadczenie usług
medycznych i komunikacja z Pacjentem

Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 9 ust. 2
lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności
leczniczej2 i art. 24 i art. 25 pkt 1 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta3

oraz § 10
ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ4

 

 

 

Dokumentacja
medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z
zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach
pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

art. 6 ust. 1 li c) RODO  – obowiązek prawny oraz
art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o
działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Dane osobowe
pacjenta przechowywane są przez okres udzielania świadczenia
medycznego, nie dłużej niż przez okres 20 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do
dokumentacji medycznej.

 

Wykonywanie usług psychoterapeutycznych, w tym nagrania sesji z
superwizorem

Dane osobowe szczególnej kategorii pacjenta, który bierze udział
w sesji z superwizorem przetwarzane są w oparciu o art. 9 ust. 2
lit h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności
leczniczej i art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw
Pacjenta, natomiast nagranie sesji z superwizorem, podczas której
widoczny jest wizerunek oraz zarejestrowany jest dźwięk, głos i
wypowiedzi pacjenta możliwe jest na podstawie udzielonej przez
pacjenta zgody

 

Nagranie sesji z udziałem pacjenta po odtworzeniu w grupie
superwizyjnej jest natychmiast usuwane.

 

Upoważnienie
osób trzecich do informacji o stanie zdrowia pacjenta i do
dokumentacji medycznej

 

 

art. 6 ust. 1
lit c) RODO – obowiązek prawny w związku z art. 9 ust. 3 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – realizując prawo
pacjenta do informacji

art. 6 ust. 1
lit c) RODO – obowiązek prawny w związku z art. 26 i 27 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w § 70 i § 71
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania- realizując prawo pacjenta do
dokumentacji medycznej

 

 

Upoważnienia wraz z dokumentacją
medyczną przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z
zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach
pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Wystawianie
recept

 

art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2
lit h) RODO -zapewnienie opieki zdrowotnej

Wystawione pacjentowi recepty są przechowywane wraz z
dokumentacją medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu z
zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach
pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Wystawianie
skierowań na badania

 

 

art. 6 ust. 1
lit c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO
zwykle w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub
innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń
społecznych

 

 

Skierowania
na badania są przechowywane przez: okres 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego w przypadku, w którym udzielono pacjentowi
świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub
zlecenia lekarza oraz okres 2 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku,
gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu
niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie (chyba że
pacjent odebrał skierowanie).

 

 

Prowadzenie dokumentacji
medycznej

 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO –
obowiązek prawny, art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Dokumentacja
medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z
zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach
pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

 

art. 6 ust. 1
lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora

 

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

 

Odnośnie prowadzonych szkoleń

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Zapisy na szkolenia i uczestnictwo w prowadzonych szkoleniach

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy

Do czasu realizacji celu jakim jest przeprowadzenie szkolenia,
wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia
ewentualnych roszczeń.

Komunikacja z uczestnikami szkoleń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora

Do zgłoszenia sprzeciwu

Wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora

Do czasu realizacji celu jakim jest przeprowadzenie szkolenia lub
wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu.

Odnośnie sprzedaży produktów (dot. jedynie Spółki cywilnej KADOR Dorota Przybyś, Sabina Przybyś, Urszula Przybyś –Latarska)

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Sprzedaż tekstyliów

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy

Archiwizacja dokumentów księgowych jest określona przez
przepisy Ustawy o rachunkowości- minimum 5 lat.

Obsługa reklamacji / gwarancji

art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny

Do czasu realizacji zamówienia, w przypadku reklamacji- dane będą
przechowywane do upływu okresu gwarancji na produkty oraz co
najmniej przez okres 1 roku po rozliczeniu reklamacji.

Realizacja zwrotu zakupionego produktu

art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny

Do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasło
zobowiązanie będące przedmiotem zwrotu.

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes

 

Okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów prawa.

 

Odnośnie kontaktów biznesowych z Mazowiecką Klinikę Psychoterapii i Psychiatrii

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Zawarcie i realizacja umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
prawnie uzasadniony interes

 

Do 3 lat
licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie
stanowiące przedmiot umowy.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes

 

Okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów prawa.

 

Odnośnie prowadzenia korespondencji z Mazowiecką Klinikę Psychoterapii i Psychiatrii

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Prowadzenie korespondencji elektronicznej i w formie tradycyjnej

art. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interes

 

W tym
zakresie stosuje się okresy retencji właściwe dla danego zbioru
i procesu przetwarzania danych osobowych.

 

 

Odnośnie kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym w Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Rekrutacja pracowników pomocniczych, administracyjnych oraz
medycznych

 

art. 6 ust. 1
lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1
lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO

 

Dokumenty są usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu
rekrutacji.

Zachowanie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych
rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda kandydata do pracy

Do momentu wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Odnośnie wysyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej

 

 

Wysyłanie
wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
czynności zmierzające do wykonanie umowy

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

 

Odnośnie prowadzenia działań marketingowych

 

Prowadzenie działań marektingowych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda

Do czasu wycofania zgody

 

Podstawa prawna:

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w niniejszym dokumencie: „RODO”;

Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 

Rozporządzenie MZ –Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

POZYSKIWANIE DANYCH
OSOBOWYCH

 

Pacjenci w ramach korzystania z usług zdrowotnych:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rejestracji wizyty oraz wykonywania świadczenia. Mazowiecka Klinika Psychoterapii i Psychiatrii może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Osoby uczestniczące w szkoleniach:

Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub mogą zostać przekazywane przez instytucje, które kierują swoich pracowników na szkolenie.


Klienci:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa umowy w trakcie realizacji umowy.

Kontrahenci w ramach nawiązywania relacji handlowych:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji. 

Kandydaci biorący udział w procesie rekrutacyjnym, pracownicy i współpracownicy:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa- w dokumentach aplikacyjnych i w formularzach kadrowych.

Osoby prowadzące korespondencję w formie elektronicznej i tradycyjnej:

Dane zawarte w korespondencji, pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.

Osoby, które korzystają z formularza kontaktowego:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, podczas wysyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Mazowieckiej Kliniki Psychoterapii i Psychiatrii upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;

 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług zdrowotnych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz
  dostępności świadczeń zdrowotnych;

 3. podmioty, którym Mazowiecka Klinika Psychoterapii i Psychiatrii powierzyła przetwarzanie danych osobowych;

 4. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Klinikę w dochodzeniu należnych roszczeń;

 5. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw
  pacjenta.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem przez Mazowiecką Klinikę Psychoterapii i Psychiatrii danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 5. prawo do sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z zachowaniem odpowiednich terminów przetwarzania danych (art. 21 RODO);

 6. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Powyższe
prawa wskazane w pkt. 3,4 i 5 nie mają zastosowania w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej.

 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (bez udziału personelu medycznego lub administracyjnego), wywołujących wobec Pacjentów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływających.

 

Close Menu