Kwalifikacja do grup psychoterapii

RODO

Szanowni Pacjenci,

W związku z wejściem w życie w dn. 25.05.2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Cywilna „KADOR” Dorota Przybyś, Sabina Przybyś, Urszula Przybyś – Latarska z siedzibą główną
  w Radomiu przy ul. Zielonej 29.We wszystkich sprawach związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniami ich przetwarzania można się skontaktować pod nr tel. 669 555 755 lub 783 655 753.

 2. SC KADOR będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług medycznych z zakresu zdrowia psychicznego, prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej Pana/Pani stanu zdrowia, zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń. Do przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów, zobowiązują przepisy prawa zawarte w 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tj.:

– ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

– ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

– ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 1. Odbiorcami danych Państwa będą wybrani przez Panią/Pana specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz osoby odpowiedzialne za harmonogram pracy Kliniki. W sytuacji, gdy taka konieczność zaistnieje również instytucje upoważnione z mocy prawa (tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa). Innym podmiotom Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o  którym mowa w pkt. 2 tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w  którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej – więcej informacji w ustawie z dn. 6 listopada 2008 art.29 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz w przepisach szczególnych.

 3. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez SC KADOR przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, żądania ich usunięcia – w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego (patrz pkt. 2)

 1. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług medycznych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Close Menu