Diagnoza Neuropsychologiczna

Celem diagnozy neuropsychologicznej jest ocena funkcjonowania poznawczego pacjenta (pamięci, uwagi, mowy, zdolności myślenia) i określenie, czy i jakie występują dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego.

Diagnoza neuropsychologiczna umożliwia stwierdzenie z dużym prawdopodobieństwem, czy widoczne problemy pacjenta są konsekwencją uszkodzenia tkanki mózgowej, czy są pochodną względów natury czysto psychologicznej (np. w zaburzeniach lękowych i depresyjnych często dochodzi do osłabienia funkcji poznawczych).

Na podstawie diagnozy neuropsychologicznej neuropsycholog może zalecić adekwatne postępowanie lecznicze – wsparcie psychologiczne, medyczne, środowiskowe.

Z pomocy neuropsychologa (diagnozy neuropsychologicznej i rehabilitacji neuropsychologicznej) warto skorzystać zwłaszcza w przypadku:

 • przebytego udaru,
 • urazu czaszkowo – mózgowego,
 • stanu po operacji usuwania zmian w mózgu (np. guzów),
 • chorób neurodegeneracyjnych (choroby Parkinsona, Alzheimera, stwardnienia rozsianego),
 • afazji,
 • zapalenia opon mózgowych,
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD),
 • mózgowego porażenia dziecięcego,
 • dysleksji,
 • dysgrafii,
 • dyskalkulii

Close Menu