Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna – FORMULARZ KONTAKTOWY

*klauzula informacyjna do umieszczenia pod formularzem kontaktowym na stronie internetowej1. Administratorem Państwa danych osobowych są Dorota Przybyś, Sabina Przybyś, Urszula Przybyś – Latarska prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Spółka cywilna KADOR Dorota Przybyś, Sabina Przybyś, Urszula Przybyś – Latarska z siedzibą główną w Radomiu przy ul. Zielonej 29 (26-600 Radom).

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z p. Urszulą Przybyś- Latarską pod numerem tel. : 783 655 753 oraz z p. Sabiną Przybyś pod nr tel. 669 555 755.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji w zakresie udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.  Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Close Menu